Shiyo Gas Cutting Machines
Chiyoda Gas Cutting Machine